اسامی کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگينام خانوادگیپست سازمانيشماره تماس
1فرهادامیریکارشناس مسئول آزمایشگاه44232372
2محمدشیبانیمسئول دفتر44237717
3محمد باقرباباییمسئول حراست44239848
4میر جلاالدینموسویامور اداری44240374
5اصغرمیرزاییکارپرداز44232372
6فهیمهحسن زادهمسئول امور دانشجویی44232371
7منیژهال یاسینکارشناس کتابخانه44227449
8پروینمحمدیمسئول آموزش44232371
9مرتضیحسینلرکارشناس آزمایشگاه44232372
10لیلافتحیکارشناس آزمایشگاه44232371