آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال امور پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت پرداخت پاداش مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجیامور پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت ارسال مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر بین المللی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری امور پژوهشی
فرم اطلاعات مربوط به مجری و همکاران پژوهشیامور پژوهشی
فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشیامور پژوهشی
فرم مربوط به طرح های تحقیقاتیامور پژوهشی
فرم مربوط به هزینه طرح های پژوهشیامور پژوهشی
فرم در خواست حق التحقیق و حق الزحمه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه تبریزامور پژوهشی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی (پروژه)مربوط به رساله دکتری تخصصی / پایاننامه کارشناسی ارشدامور پژوهشی
فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه / رساله (پروژه) تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد / دکتری تخصصیامور پژوهشی
دوره های کاردانی،کارشناسی،شبانه مقررات آموزشی
دانشگاههای علوم پزشکیمقررات آموزشی
آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مقررات آموزشی
کمیسیون موارد خاص مقررات آموزشی
دانشجویان ممتاز مقررات آموزشی
دانشجویان شاهد و ایثارگرمقررات آموزشی
اعزام آزاد دانشجو به خارج از کشورمقررات آموزشی
مدرک معادلمقررات آموزشی
ترکیب اعضای کمیتهمقررات انضباطی دانشجویی
تشکل های اسلامی و نشریات مقررات فعالیتهای دانشجویی