طرح های پژوهشی

تعداد بازدید:۶۲۷۵
  • بررسی تولید نوشیدنی فراسودمند شیر - هویج  - وضعیت طرح : خاتمه یافته - مجری طرح:  دکتر بیوک آقا فرمانی

  • ارزیابی برون تنی اثر اسانس های گیاهی بر راندمان استفاده از انرژی و نیتروژن در جیره های نشخوارکنندگان با استفاده از روش تولید گاز - وضعیت طرح : خاتمه یافته - مجری طرح:  دکتر عین الله عبدی

  • بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی گله های اصلاح نژادی هفت نژاد گوسفند ایرانی به روش تجزیه و تحلیل شجره  - وضعیت طرح : خاتمه یافته - مجری طرح : دکتر محمدرضا شیخلو

  • طرح مدیریت ژنتیکی  گاوداریهای شیری صنعتی استان - وضعیت طرح: در حال اجرا - مجری طرح : دکتر محمدرضا شیخلو 

  • ارزیابی برون تنی اثر آنتی اکسیدانهای گیاهی در جیره های حاوی روغن های غیر اشباع در تغذیه نشخوارکنندگان - وضعیت طرح: خاتمه یافته - مجری طرح : دکتر رشید صفری
  • برسی کیفی شکرهای خام نیشکر ایرانی از دیدگاه تصفیه ای با استفاده از روش های آماری چند متغیره - وضعیت طرح: در حال اجرا - مجری طرح: دکتر بیوک آقا فرمانی
آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۷